இந்திய முன்னேற்றம் நுழைவாயில்


ஒருங்கினைக்கபெற்ற வேலைவாய்ப்பு செய்தி தளம் – அரசு/ அரசின் கீழ் செயல்படும் கழகங்களில் வேலைவாய்ப்பு. பாராட்ட/ ஊக்குவிக்க படவேண்டிய செயல் “இந்திய முன்னேற்றம் நுழைவாயில்”

http://www.indg.in/employment-news

Info-Leger Updates. On InfoLedger >>

Info-Ledger Updates


Call for Village Administrative Officer (VAO)- Employment with Tamilnadu state government
Minimum education qualification – 10th Standard/ SSLC/ Equivalent programs from authorized institutions.

Reference – http://www.tnpsc.gov.in/recruitment.htm

Info-Ledger Updates


Employment (UPSC) with central government information

Know more >>

Info-Ledger Updates


1. Employment news from dinamani

2. Education courses

>> India Institute of Crop Processing Technology

>> Tamilnadu Agriculture University

3. Internship offer from UIDAI

Know more >>