இந்திய முன்னேற்றம் நுழைவாயில்


ஒருங்கினைக்கபெற்ற வேலைவாய்ப்பு செய்தி தளம் – அரசு/ அரசின் கீழ் செயல்படும் கழகங்களில் வேலைவாய்ப்பு. பாராட்ட/ ஊக்குவிக்க படவேண்டிய செயல் “இந்திய முன்னேற்றம் நுழைவாயில்”

http://www.indg.in/employment-news

Info-Leger Updates. On InfoLedger >>

Info-Ledger Updates


Employment (UPSC) with central government information

Know more >>

Info-Ledger Updates


Kannaal Kaanpathum . . .

Chennai public grievance – Direct hearing by Chennai mayor

As we all know a common man (public) has the right to enjoy various public services provided by a government and also has right to raise grievance when he couldn’t get the service or enjoy that service. But this one of one billion, due to various reasons, slowly reduced his practice of knocking government doors for a grievance and feels being ignored. However it is true that government does not meet public requirement at same pace.

There are many different actions taken by government for public to reach them easily. Many doesn’t know about it and few are facing hindrance from by government employees/ officers at intermediate.

But imagine if he is provided with helpline to raise his grievance that too to the higher authority directly, would he opt for it? Yes, it’s happening around us now!

Some time media takes the responsibility to act rather than report only. And one such program is “Makkalin Manasaatchi” at Zee Tamil channel on every Sunday 9.30 AM to 10.30 AM – Chennai Mayor Mr. M. Subramanian address public grievance (hopefully in good pace).

Let us appreciate both,

Chennai Mayor – Welcome move! Best wishes!! – Vazhthukkal!

Zee Tamil channel for taking up the responsibility for well being. – Best wishes zee tamil channel!  – Vazhthukkal!

For Chennai corporation online service >>

Comment on various reasons why public feels being ignored (or) why public has reduced the practice of knocking governments doors for their grievance? And suggestion on how to come out of it?

Info-Ledger Updates


1. Employment news from dinamani

2. Education courses

>> India Institute of Crop Processing Technology

>> Tamilnadu Agriculture University

3. Internship offer from UIDAI

Know more >>